Ugdymas

Šiaulių r. Šilėnų mokykloje ugdymas organizuojamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, programomis, taip pat LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.

 10 ugdymo proceso dienų 1–10 klasėse per mokslo metus pagal su Mokytojų taryba suderintą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą planą skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, profesinio orientavimo, karjeros planavimo veiklai.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti PUG, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokinių lankomumas žymimas pradinio ir pagrindinio ugdymo klasių elektroniniuose dienynuose. Mokinio neatvykimas žymimas raide „n“, pavėlavimas į pamoką- „p“, praleistas pamokas klasių auklėtojai surašo elektroninį dienyną, asmeniškai informuoja tėvus. Pasibaigus pusmečiui, klasių auklėtojas ruošia lankomumo suvestines.

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT