Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

          Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei mokyklos susitarimais.

            Mokykla užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir raštu.

        Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis (pagal mokyklos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas).

        Mokykla vadovaujasi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir jos sudedamosiomis dalimis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2014 m . rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V –96.2:

  • Ikimokyklinio ugdymo programos vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo  ir tėvų informavimo tvarka.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų brandumo mokyklai vertinimo ir tėvų informavimo tvarka.
  • 1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  ir tėvų informavimo tvarka.
  • 5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  ir tėvų informavimo tvarka.
  • Specialiųjų poreikių vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo  ir tėvų informavimo tvarka.

      Mokykla informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus pagal Tėvų informavimo apie moksleivių pažangą ir pasiekimus tvarką.

      Mokinių, jų tėvų, įtėvių, globėjų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo ir atitikties bendrosiose programose numatytiems pasiekimams nagrinėjimo tvarka:

  • gautas prašymas registruojamas, juo vadovaudamasis mokyklos direktorius sudaro komisiją, kurios pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nariais – dalyko mokytojai, mokyklos metodinės tarybos pirmininkas;
  • komisija analizuoja prašymą, surenka faktus, argumentus, priima nutarimus ir per tris dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį. Komisijos darbas protokoluojamas.

           Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

         1–4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse ir pasiekimų knygelėse, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

       Pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne.

         Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio programą, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų arba įskaita/neįskaita vertinimo sistema.

     5 klasės mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Po adaptacinio laikotarpio mokiniai vertinami bendra tvarka.

     Pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne.

      Mokinių, kurie mokosi dalykų modulius pasiekimai vertinami įskaita, jie įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

          Pasirenkamasis („Eco ir Ego“) dalykas vertinamas įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

          Dorinį ugdymą, žmogaus saugą ir pilietiškumo pagrindus vertina įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

          Dailės, technologijų, ekonomikos ir fizinio ugdymo dalykus vertina pažymiu.

      Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimus fizinio ugdymo pratybose vertinti įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta.

          Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir / ar mokyklos direktoriaus įsakymą.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT