Tikslai ir uždaviniai

STRATEGINIS MOKYKLOS TIKSLAS

Kokybiškas mokinių ugdymas modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje, teikiant paslaugas švietimo, kultūros, sveikatinimo ir sporto srityse.

METINĖS VEIKLOS TIKSLAI

1. Apibrėžti Ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;

2. Padėti mokyklai formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

METINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;

2. Numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;

3. Pateikti rekomendacijas mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti.

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT