Mokinių elgesio taisyklės

 

ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių taisyklių bei sutarties su mokykla sąlygų.

MOKSLEIVIS PRIVALO

Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir moksleivių elgesio taisyklių.

Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais.

Pagarbiai bendrauti su mokytojais, tėvais, vyresniaisiais, kitais mokiniais.

PAMOKŲ METU

 1. Laiku ateiti į mokyklą. Nepraleidinėti pamokų, nevėluoti į užsiėmimus.
 2. Į pamokas ateiti pasiruošęs, turėti visas reikalingas priemones, pažymių knygelę (pradinukai).
 3. Paruošti namų užduotis.
 4. Suskambėjus skambučiui, eiti į kabinetą, pasiruošti pamokai ir laukti mokytojo.
  Atsistoti, įėjus mokytojui ar svečiui.
 5. Būti drausmingu pamokose, gerbti mokytojus, netrukdyti klasės draugams, stropiai ir sąžiningai mokytis.
 6. Pateisinimo lapelį už praleistas pamokas ar gydytojo pažymą atnešti klasės auklėtojui per 3 darbo dienas.
 7. Pavėlavus atsiprašyti ir netrukdydamas kitų, užimti savo darbo vietą. Iš pamokos galima išeiti tik mokytojui leidus.
 8. Laisvos pamokos metu ar nesant mokytojui klasėje mokinys turi elgtis taip, kad netrukdytų tuo metu besimokantiems kitiems mokiniams.
 9. Pasibaigus pamokai, palikti tvarkingą darbo vietą ir kultūringai išeiti iš kabineto.
 10. Kūno kultūros pamokose  vilkėti sportinę aprangą ir avėti sportinę avalinę.
 11. Laikytis visų saugaus elgesio taisyklių, su kuriomis yra supažindinamas atskirų dalykų pamokose.

PERTRAUKŲ METU

 1. Elgtis drausmingai, nešiukšlinti, nesėdėti ant palangių, nerėkauti, vykdyti budinčiųjų mokytojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje. Tausoti elektros energiją, vandenį, šilumą.
 3. Pastebėjus mokykloje sugadintą inventorių, informuoti mokytoją ar valytojas.
 4. Sugadinus mokyklos turtą atlyginti padarytą žalą.
 5. Laikytis kultūringo elgesio taisyklių valgant  valgykloje, nekelti triukšmo, o pavalgius, nunešti indus į plovyklą.
 6. Laikytis bibliotekos lankymo taisyklių.

RENGINIŲ METU

 1. Elgtis kultūringai renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.
 2. Renginio metu nevaikščioti iš vietos, neplepėti, nekelti kitokio nereikalingo triukšmo.
 3. Atvykus į renginį sulaukti jo pabaigos.
 4. Renginių metu  išjungti mobilųjį telefoną.

MOKYKLOJE  DRAUDŽIAMA

 1. Mokyklos patalpose ir teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, keiktis.
 2. Draudžiama atsinešti pavojingų, aštrių daiktų, pirotechnikos gaminių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, cigarečių, elektroninių cigarečių.
 3. Draudžiama tiek žodžiu, tiek fiziniais veiksmais tyčiotis ar skriausti kitus. Naudoti fizinį smurtą sprendžiant konfliktines situacijas.
 4. Draudžiama imti svetimus daiktus.
 5. Draudžiama šiukšlinti mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.
 6. Draudžiama laužyti mokyklos teritorijoje augančius augalus, niokoti želdinius ir lauko inventorių (suolelių, krepšinio stovų ir kt.).
 7. Draudžiama niokoti (daužyti, spardyti, braižyti, tepti ir pan.) mokyklos turtą.
 8. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitais elektroniniais įrenginiais be mokytojo leidimo.
 9. Draudžiama fotografuoti, filmuoti kitą mokinį be jo sutikimo.
 10. Neštis brangius  asmeninius daiktus, jais keistis ar pardavinėti.

REIKALAVIMAI APRANGAI

Kasdienė mokinio apranga turi būti tvarkinga, švari, nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių. Mokinys privalo laikytis higienos reikalavimų. Užsiėmimų metu patalpose draudžiama dėvėti striukes, paltus,  kepures.

Sportinė apranga dėvima, sportiniai bateliai avimi tik kūno kultūros pamokose ir sportinių renginių metu.

Pageidautina šventinė apranga mergaitėms – balta palaidinė, tamsios spalvos sijonas arba kelnės, nesportinė avalynė. Pageidautina šventinė apranga berniukams – balti marškiniai, kostiuminės kelnės, švarkas, nesportinė avalynė.

Mokytojas turi teisę duoti pastabas dėl netinkamos mokinio išvaizdos  ir tai aptarti su tėvais ar globėjais.

MOKSLEIVIS TURI TEISĘ

 1. Mokytis  pagal savo gebėjimus ir poreikius bei įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 2. Pasirinkti mokyklos siūlomus būrelius, modulius, pasirenkamųjų dalykų programas.
 3. Naudotis mokyklos sportine baze, bibliotekos fondais bei informacinėmis technologijomis.
 4. Turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.
 5. Socialiai remiamiems mokiniams, pateikus tėvų prašymą ir reikiamus dokumentus, gauti nemokamą maitinimą.
 6. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą (etiką/ tikybą).
 7. Gauti specialiąją pedagoginę , socialinę pedagoginę, pagalbą.
 8. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kt. su mokymuisi susijusią informaciją.
 9. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
 10. Aktyviai dalyvauti ir organizuoti klasės, mokyklos ir bendruomenės renginius.
 11. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
 12. Kreiptis žodžiu ar raštu į mokyklos vadovybę dėl ugdymo proceso, darbo tvarkos ir gauti raštu arba žodžiu atsakymą.
 13. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos aplinkos kūrimo ir tvarkymo.
 14. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT