Administracinė informacija

Visuomenės sveikatos biuro parengta informacija tėvams

Informacija tėvams

MOKYKLOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS, LOGOPEDĖS LINOS NIPARAVIČIENĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

 Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

Mokyklos logopedė:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • remdamasi kalbos raidos tyrimo rezultatais, siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sudaro tokių mokinių sąrašą;
 • švietimo pagalbos gavėjų sąrašą suderina su Šiaulių r. PPT specialistais, teikia tvirtinti mokyklos direktoriui;
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais, konsultuoja juos mokinių ugdymo klausimais;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;
 • šalina mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.

 Mokyklos specialioji pedagogė:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą;
 • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • ruošia dokumentus siunčiant specialių ugdymosi poreikių mokinius Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų vertinimui;
 • specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą suderina su Šiaulių r. PPT specialistais, teikia tvirtinti mokyklos direktoriui
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (savo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Kita veikla:

 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
 • pildo teisės aktuose nustatytus veiklos dokumentus;
 • dalyvauja mokyklos VGK (Vaiko Gerovės Komisijos) veikloje.

Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta, ką nors atsinešti;

 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas (keičia, praleidžia raides);
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis.

 Specialiąją pedagoginę pagalbą reglamentuojančios tvarkos:

  DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT