Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Šiaulių r. Šilėnų mokykloje konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Šiaulių r. Šilėnų mokykla, Saulės g. 38, Šilėnų k., Kairių sen., 80132 Šiaulių r. sav.,
  • elektroniniu paštu silenai@gmail.com;
  • tel. nr. (8 41) 55 92 41, mob. 8 620 91205.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka.

Priimtas pranešimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Išimtinais atvejais terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija atitinka ne Antikorupcijos komisijos, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai.

Antikorupcijos komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, nebus perduota planuojantiems daryti pažeidimą, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šiaulių r. Šilėnų mokykla pagal kompetenciją įgyvendina priemones, numatytas Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programoje ir Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plane. Už korupcijos prevencijos programos vykdymą atsakinga mokyklos direktorė Lina Niparavičienė.

 Šilėnų mokyklos Antikorupcijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Karina Janavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Nariai:

  • Lina Tankelevičienė, mokytoja;
  • Sigita Zavadzkienė, mokytoja;
  • Virginija Mažonienė, aplinkos darbuotoja.

Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa

Korupcijos pasireiškimo tikimybė mokykloje

Powered by WordPress and EtcHosT.LT