Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas
bendrajame ugdyme“ Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001
Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas
ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).
Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo
ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams
poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims
stiprinti. Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo
problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo
kokybei gerinti. Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų
priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi
pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.
Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos
analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui
atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.
Pasitelkta konsultantų komanda padės mokyklai įsivardyti stiprintinas sritis, parengti
veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo
turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino
mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų
taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį
taikyti savo praktikoje. Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus
pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų
pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia:
https://www.upc.smm.lt/projektai/benmod/apie.php

Powered by WordPress and EtcHosT.LT