Apie mokyklą

Mokykloje dirba 19 pedagogų, iš jų – 9 įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Švietimo pagalbą ugdytiniams teikia specialusis pedagogas, logopedas. Visi mokytojai iniciatyvūs, kūrybiški, tikslingai organizuoja ir vykdo savo pedagoginę veiklą, dalijasi gerąja darbo patirtimi.

Pedagogai nuolat tobulina savo profesines kompetencijas kvalifikacijos kėlimo seminaruose apie mokinių vertinimą ir įsivertinimą, individualios pažangos siekimą, informacinių technologijų taikymą pamokose, reikalavimus šiuolaikinei pamokai, krizių valdymą, patyčių bei smurto prevencijos programų taikymą.

Mokykla stebi ir fiksuoja akademinius mokinių pasiekimus, kaupia pusmečių, metų, standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo medžiagą, atlieka metinių rezultatų atitikties lyginamąją analizę. Duomenys apie mokymosi pasiekimus pristatomi Mokytojų taryboje, mokytojų metodinėse grupėse, klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose, vasario mėnesį organizuojamoje „Atvirų durų dienoje“.

Mokyklos pasiekimai

  1. Mokiniai dalyvauja Šiaulių miesto ir rajono mokyklų konferencijose, konkursuose, olimpiadose, varžybose, laimi prizines vietas.
  2. Mokykloje puoselėjamos ilgametės tradicijos, organizuojami mokyklos ir kaimo bendruomenei skirti renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Savivaldos diena, Senelių šventė, Siaubo naktis, Advento vakaras, Kalėdinis miuziklas, Kaziuko mugė, konferencija „Kuo būsiu užaugęs“, Mamyčių šventė, Kalbų diena, Vaikų knygos diena, Protų mūšis, Šeimų sporto šventė, Paskutinio skambučio šventė.
  3. Mokykla vykdo tęstinę projektinę veiklą. Projektinėje veikloje akcentuojama mokyklos ekologinio sveikatingumo krypties tęstinumas.
  4. Nuo 2017 m. mokykla pradėjo vykdyti patyčių ir smurto prevencijos Olweus programą. Šia programa siekiama mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje ir už jos ribų. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Mokykloje yra biblioteka, kurioje skaito moksleiviai ir kaimo bendruomenės nariai. Bibliotekoje nuolat atnaujinami knygų ir vadovėlių fondai.

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT