Ugdymas nuo 2021 m. sausio 4 d.

Nuo sausio 4 dienos 1-8 klasių mokymas vyks nuotoliniu būdu.

Pamokos vyks pagal įprastą tvarkaraštį. Mokytojų pamokų planai įkeliami į Google diską bei el. dienyną.
Pamokų laikas:
1. 9.00 – 9.45
2. 9.55 – 10.40
3. 10.50 – 11.35
4. 11.45- 12.30
12.30 – 13.00 – Pietų pertrauka
5. 13.00 – 13.45
6. 13.55 – 14. 40
7. 14.40 – 15.35
Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus suruošti sausio maisto daviniai.
IPU grupė dirbs įprastu kasdieniu būdu. Į grupę rekomenduojame vesti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.
Visą papildomą informaciją Jums suteiks mokinių klasių vadovai.
Mokyklos administracijos kontaktinis nr. 8 620 91205.

Šilėnų mokykla – Olweus mokykla!

Šilėnų mokyklai yra suteiktas Olweus mokyklos vardas.
Audito, kuris vyko 2020 m. rudenį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.
Šis dar dažais kvepiantis sertifikato patvirtinimas galioja 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metams.

Dėl ugdymo proceso organizavimo būdo nustatymo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia 2020 m. rugpjūčio 4 d. suvestine redakcija,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“,

INFORMUOJAME, kad 2021 m. sausio 4–29 dienomis:

  1. ugdymo procesas 1–8 klasių mokiniams bus organizuojamas nuotoliniu ugdymo būdu;
  2. švietimo pagalba (specialiojo pedagogo, logopedo) bus teikiama nuotoliniu ugdymo būdu;
  3. neformalusis švietimas bus vykdomas nuotoliniu ugdymo būdu.

Ikimokyklinis,  priešmokyklinis  ugdymas  bus vykdomas mokykloje (IPU grupėje) užtikrinant  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių  tėvai  (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Baigėsi išmanioji Šilėnų mokyklos „Lego stovykla“

Šiaulių rajono savivaldybės remiamo projekto lėšomis įsigytų priemonių dėka mokykloje vyko kūrybiniai užsiėmimai, žaidimai, asmeninės bei komandinės konstravimo varžybos fiksuojant laiką. Spalio mėnesį organizuotas turistinis – kūrybinis žygis į Mankiškių kaimą. Vyko supažindinimas su Robotikos mokslu, užsiėmimai Išmaniojoje mokykloje pagal Mindstorms programą.
Stovyklos metu mokykloje daug dėmesio buvo skiriama mokinių kūrybiškumui, socializacijai, bendravimui ir bendradarbiavimui, savęs pažinimui, skatinamas vaikų kūrybinis aktyvumas bei erudicija.
Powered by WordPress and EtcHosT.LT